Dědické řízení začíná vlastně už tehdy, jakmile lékař konstatuje smrt. Ten ji vzápětí oznámí matrice příslušného města nebo obce, kde se nachází trvalé bydliště zesnulé osoby. Matriční úřad následně pověří soudní orgán, aby informoval notáře, který zahájí administrativní proces dědického řízení. Zavedená praxe je taková, že si sami notáře nemůžete volit, je to z toho důvodu, aby byl proces řízení nestranný a nikdo z pozůstalých nebyl zvýhodněn vůči ostatním. Dědické řízení se také bez notáře nemůže obejít, na to pamatuje zákon.

dědictví

Veškerá dědictví musí podle zákona projít notářskými úkony

Notář postupuje tak, že nejprve jedná s osobou zemřelému nejbližší, většinou je to ta, která zajišťuje pohřeb a je dobře obeznámena s jeho rodinnými vztahy a majetkovými poměry. Říká se tomu předběžné šetření, v němž se zjišťuje seznam potenciálních dědiců, tedy manžela (manželky), sourozenců, dětí, rodičů atd. Notáře také zajímá, zda zemřelý nezanechal závěť, dědickou smlouvu, případně zda písemně nestvrdil tzv. vydědění.  Tyto listiny mohl zemřelý mít u sebe doma, anebo je písemně zaprotokoloval u některého z notářů. Notá řhttps://www.notar-hodejovska.cz/ samostatně ověřuje kromě okruhu dědiců v centrální evidenci obyvatelstva také nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí a pátrá po zůstatku na bankovních účtech. Všechny bankovní účty vedené na jméno zemřelé osoby jsou na popud notáře zablokovány a otevírají se až po závěrečném stanovení rozsahu dědictví všem platným dědicům.

razítko

Co je zapotřebí k jednání s notářem v předběžném řízení

23.5.2018